Coördinatie van de actoren rond preventie, veiligheid en hulpdiensten (preventie, crisisbeheer en handhaving van de openbare orde) en de administratieve aanpak van de georganiseerde misdaad

n het kader van haar bevoegdheden is safe.brussels verantwoordelijk voor de coördinatie van de beleidslijnen en de maatregelen en acties rond preventie en veiligheid. safe.brussels ondersteunt de veiligheids- en preventieactoren rond verschillende thema's, ofwel door uitwisselingsplatformen van goede praktijken en informatie ter beschikking te stellen. Denken we bijvoorbeeld aan het gewestelijk platform radicaliseringpolarisering, of aan de overlegrondes die noodzakelijk zijn voor de coördinatie van de acties van de partners die subsidies ontvangen. 
Om de coördinatie van een geïntegreerd stedelijk veiligheidsbeleid in het administratief arrondissement Brussel-Hoofdstad te verzekeren, ondersteunt safe.brussels de politiezones, met name op het vlak van de versterking van de veiligheid in het gewestelijk openbaar vervoer en door de verhoging van de werkingsmiddelen van de zones, bijvoorbeeld op het vlak van nieuwe technologieën om het werk in de wijken te ondersteunen en de territoriale verankering te verstevigen. Safe.brussels ondersteunt bovendien de projecten van de zones die bijdragen tot de verwezenlijking van specifieke maatregelen van het Globaal Veiligheids- en Preventieplan. In overeenstemming met de Wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus, wordt in de Zonale Veiligheidsplannen (ZVP) ook rekening gehouden met het Globaal Veiligheids- en Preventieplan, en dit voorafgaand aan hun goedkeuring. 


safe.brussels coördineert en ondersteunt ook de invoering van een preventie- en buurtbeleid op lokaal niveau. Dit krijgt concreet vorm door de goedkeuring van Lokale Preventieen Buurtplannen (LPBP), die het Globaal Veiligheids- en Preventieplan vertalen op lokaal niveau. Door het subsidiariteitsbeginsel zijn de gemeenten de meest geschikte partners om, met steun van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, grip te krijgen op de lokale realiteit. Het Gewest draagt zo bij aan de ondersteuning van lokale projecten die gericht zijn op de uitvoering van de maatregelen van het GVPP. Het ondersteunt bestaande projecten door de uitrol van nieuwe en intergemeentelijke projecten. 


Het Gewest coördineert tot slot de versterking van de territoriale verankering van de verschillende diensten die actief zijn op lokaal niveau. Ongeacht of ze gemeentelijk, zonaal of gewestelijk zijn, kunnen ze dankzij hun transversaal karakter bijdragen aan de geïntegreerde aanpak van preventie en veiligheid op wijkniveau. Hiertoe verleent de Brusselse regering steun aan de vestiging van geïntegreerde veiligheidsantennes op lokaal niveau (LISA). De oprichting van die antennes zal de betrokken actoren de kans geven om, binnen hun respectieve bevoegdheden - en zij aan zij - de samenwerking en resultaten op het terrein te optimaliseren. Deze antennes verenigen gemeenten, politiezones en gewestelijke instellingen. Afhankelijk van de specifieke situaties in de Brusselse gemeenten wordt het verenigingsleven ingeschakeld om op de best mogelijke manier te reageren op de fenomenen waarmee het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wordt geconfronteerd. 


Aanvullend zal safe.brussels de komende vier jaar de ontwikkeling van de administratieve aanpak van de georganiseerde misdaad ondersteunen. Door criminelen te beletten gebruik te maken van een legale administratieve infrastructuur en door hiervoor gecoördineerde interventies op te zetten kunnen illegale activiteiten worden voorkomen of verstoord. Die aanpak beslaat alle acties die de administratieve autoriteiten, vooral dan de lokale, in de mogelijkheid kunnen stellen om deze georganiseerde misdaad en de ermee verbonden ondersteunende activiteiten te ontwrichten en te beteugelen. Dit zal meteen ook een positieve effect hebben op de verstoringen van de openbare orde. 


Op gewestelijk niveau zal, in overleg met de gerechtelijke en administratieve autoriteiten, een specifiek systeem voor de bestrijding en de preventie van de georganiseerde misdaad worden ontwikkeld. Daarbij wordt uiteraard rekening gehouden met de wettelijke bevoegdheden van elke actor en de reeds bestaande structuren. Dit project is in het algemeen bedoeld om steun te verlenen aan de lokale besturen en de politiezones bij het invoeren van de administratieve aanpak van de georganiseerde misdaad, de openbare overlast en de verstoringen van de openbare orde. Er wordt in dit kader niet alleen coördinerende ondersteuning aangeboden, maar ook advies, monitoring, expertise en tools. 


Deze ontwikkelingen dragen bij tot de uitvoering van een transversaal veiligheids- en preventiebeleid en vormen een aanvulling op de ondersteunende initiatieven voor de lokale autoriteiten en op het vlak van coördinatie.

Verwezenlijkingen

Jaarverslag van het Observatorium

16.05.2024

Lees meer over Jaarverslag van het Observatorium

Goedkeuring van een ontwerpordonnantie houdende het herwerken van de ordonnantie van 28 mei 2015

03.05.2024

Lees meer over Goedkeuring van een ontwerpordonnantie houdende het herwerken van de ordonnantie van 28 mei 2015

Oudejaarsnacht

02.01.2024

Lees meer over Oudejaarsnacht

Netwerking vzw’s bij safe.brussels - 1 december 2023

08.12.2023

Lees meer over Netwerking vzw’s bij safe.brussels - 1 december 2023

Lancering van de prijs David Yansenne 2023

27.07.2023

Lees meer over Lancering van de prijs David Yansenne 2023

Digitale Lente

22.03.2023

Lees meer over Digitale Lente

Opening van een nieuwe 'LISA'-antenne in Ganshoren

15.03.2023

Lees meer over Opening van een nieuwe 'LISA'-antenne in Ganshoren

Lancering van BRU response, dat de Brusselaars een actieve rol in hun veiligheid laat opnemen

08.02.2023

Lees meer over Lancering van BRU response, dat de Brusselaars een actieve rol in hun veiligheid laat opnemen

Bekendmaking van de winnaars van de David Yansenne-prijs 2022

07.02.2023

Lees meer over Bekendmaking van de winnaars van de David Yansenne-prijs 2022

Bijeenkomst van de directeuren Commandopost Operaties of Dir-CP-Ops op 23-01

26.01.2023

Lees meer over Bijeenkomst van de directeuren Commandopost Operaties of Dir-CP-Ops op 23-01

Noodnummers

In België zijn er twee belangrijke noodnummers:

Alle noodnummers

Follow us!