Brussel Preventie & Veiligheid biedt u transparantie

De burgers eisen transparantie van de overheidsdiensten. Die transparantie heeft als doel een vertrouwensrelatie op te bouwen en is dus onontbeerlijk. Transparantie en ethiek hangen nauw samen met goed bestuur.

Het gezamenlijk decreet en ordonnantie van 16 mei 2019 betreffende de openbaarheid van bestuur bij de Brusselse instellingen moet de transparantie van de administratie versterken door de toegang tot de administratieve documenten en informatie inzake leefmilieu van de overheden te vergemakkelijken. Safe.brussels biedt u transparantie in de onderstaande domeinen, zoals bedoeld in artikel 6 §1:  

 1. Wie zijn we?
  Ontdek safe.brussels, de administratie die het beleid op het vlak van preventie en veiligheid coördineert. Elk van onze eenheden voert, onder het gezag van de Algemene Directie, specifieke taken uit in overeenstemming met elkaar en met één gemeenschappelijk doel: ervoor zorgen dat iedereen in alle veiligheid in Brussel kan leven. Hier vindt u een overzicht van ons organigram.
 2. Subsidies
  Bekijk de voordelen, onderwerpen en bedragen van de subsidies 201920202021, 2022, 2023 die vorig jaar door safe.brussels werden toegekend.
 3. Studies
  Maak kennis met de studies 2019, 20202021, 2022, 2023 die door externe partners voor rekening van safe.brussels werden uitgevoerd. De inventaris vermeldt voor elke studie de identiteit van de auteur, dat wil zeggen de naam van de rechtspersoon of natuurlijke persoon aan wie de studie werd toevertrouwd, evenals de kostprijs van de studie;
 4. Overheidsopdrachten
  Raadpleeg de lijst en de bedragen van de overheidsopdracht 2019, 20202021, 2022, 2023 die vorig jaar door safe.brussels werden toegekend, met vermelding van de opdrachtnemer en van het vastgelegde bedrag.
 5. Human resources
  Bekijk de informatie over de (contractuele en statutaire) werkaanbiedingen van safe.brussels, en de benoemingen en promoties van de statutaire ambtenaren zoals gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad (BS). Alle informatie over de oproep tot kandidaatstelling en de wervings-, bevorderings- of vervangingsvoorwaarden moeten verplicht gepubliceerd worden en zijn te vinden op www.talent.brussels.
 6. Beleidsbrieven 
  Ontdek de Beleidsbrieven 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023 opgesteld door safe.brussels. De Beleidsbrief beschrijft de manier waarop de door safe.brussels gestuurde operationele doelstellingen tijdens het jaar werden geïmplementeerd en definieert de acties die het volgende jaar zullen worden uitgevoerd.

Noodnummers

In België zijn er twee belangrijke noodnummers:

Alle noodnummers

Follow us!