Mobiliteit en verkeersveiligheidMobiliteit en verkeersveiligheid

Fietsdiefstal in het Brussels Gewest: safe.brussels publiceert een nieuwe analyse in samenwerking met de diensten van de Directie Coördinatie en Ondersteuning van de Federale Politie in Brussel

04.06.2024

Safe.brussels stelt met trots haar allereerste gedetailleerde analyse voor over fietsdiefstal in het Brussels Gewest. Deze studie, die in samenwerking met de diensten van de Directie Coördinatie en Ondersteuning van de Federale Politie in Brussel werd opgemaakt, is voortaan volledig beschikbaar op de website van safe.brussels.

Het BHG is koploper: steeds meer mensen op de fiets

De analyse legt de nadruk op de snelle evolutie van het fietsgebruik in het Brussels Gewest de voorbije tien jaar. Sinds 2010 is het aantal fietsen aan de referentietelpunten vervijfvoudigd, en dit als weerwoord op allerlei factoren zoals de files, de ontwikkeling van de fietsinfrastructuur, de zoektocht naar gezondere en minder vervuilende vervoersmethodes, alsook de groeiende populariteit van elektrische fietsen.

In het kader van het Good Move-plan stelt het Brussels Gewest de ambitie om het modale aandeel van fietsgebruik voor korte trajecten te verdriedubbelen tegen 2030 en daarmee een aandeel van 15 % te bereiken. Het toenemende gebruik van de fiets gaat evenwel gepaard met een zorgwekkende stijging van de fietsdiefstallen.

Toename van de fietsdiefstallen

De fiets is een “hot item” om te stelen, vooral in een stadsomgeving en Brussel vormt daarbij geen uitzondering, ook al is er geen specifieke reden aangeduid waarom Brussel anders zou zijn dan overige Europese grootsteden. Tussen 2015 en 2022 werd er 70 procent meer melding gemaakt van fietsdiefstal in het BHG, waarbij een evolutie van 2900 naar 5001 diefstalmeldingen kan worden opgetekend. Deze tendens vormt niet alleen een eigendomsdelict maar eveneens een ernstige aantasting van de mobiliteit van de burgers. Talrijke potentiële gebruikers  zouden overigens afzien van de aankoop of het gebruik van een fiets uit angst voor diefstal.

Een algemeen en complex probleem

De analyse geeft in eerste instantie een globaal beeld van fietsdiefstal in het Brussels Gewest, waarbij de vergelijking met andere Europese grootsteden wordt gemaakt. De gegevens uit zelfgerapporteerde slachtofferenquêtes die in de analyse zijn opgenomen, maken het mogelijk om de onderschatting en lage aangifte van fietsdiefstallen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (BHG) aan het licht te brengen.

Bovendien is er een aparte geografische verdeling op te tekenen voor de diefstallen: het centrum van Brussel wordt meer geteisterd door diefstallen in de openbare ruimte, terwijl er in de rand meer diefstallen op privégebied plaatsvinden. De verhouding tussen fietsgebruik en -diefstal wordt tot slot beschreven voor het BHG waarbij gebruik wordt gemaakt van verplaatsingsgegevens van de Strava-app: hoe meer een plaats door fietsers gebruikt wordt, hoe meer fietsdiefstallen er worden geteld (in het bijzonder in de openbare ruimte). 

Enkele bestaande initiatieven van het BHG op vlak van preventie en bestrijding van fietsdiefstal worden opgenomen aan het einde van de analyse, waarbij duidelijk wordt dat het fenomeen door de overheden ernstig wordt genomen.

Deze analyse benadrukt de complementariteit en de nauwe samenwerking tussen de diensten van de Directie Coördinatie en Ondersteuning van de Federale Politie in Brussel en safe.brussels, waardoor we een duidelijk en gedetailleerd beeld hebben kunnen schetsen van de problematiek van fietsdiefstal in de Brusselse regio.

Downloaden
Fietsdiefstal in het Brussels Gewest: safe.brussels publiceert een nieuwe analyse in samenwerking met de diensten van de Directie Coördinatie en Ondersteuning van de Federale Politie in Brussel

Noodnummers

In België zijn er twee belangrijke noodnummers:

Alle noodnummers

Follow us!