AlerteAlerte

Overleg met de Gewestelijke Veiligheidsraad en uitvoering van de maatregelen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

30.03.2020

Aansluitend op de Nationale Veiligheidsraad die vandaag op initiatief van de bevoegde federale overheidsdiensten bijeengekomen is, heeft de Brusselse Minister-President een nieuwe vergadering van de Gewestelijke Veiligheidsraad* samengeroepen. Dit gewestelijk orgaan komt bijeen om te zorgen voor een transparante informatiedoorstroming, maar ook om doeltreffend overleg mogelijk te maken, zodat de uitvoering van de maatregelen op een coherente wijze kan gebeuren en zij door iedereen nageleefd worden.


De Gewestelijke Veiligheidsraad kwam dus samen om de evolutie van de toestand te bespreken en de federale beslissingen mee te delen.
De Nationale Veiligheidsraad heeft vandaag beslist om de eerder genomen maatregelen met twee weken te verlengen, dus tot en met 19 april. Ze kunnen daarna nog twee weken worden verlengd, d.w.z. tot en met 3 mei. De situatie zal in elk geval voortdurend geëvalueerd worden.


Bepaalde maatregelen die al ingevoerd waren, werden verduidelijkt. Meer bepaald:

 • Wat fysieke activiteit in open lucht betreft: fysieke activiteit en wandelen blijven aanbevolen, met respect voor social distancing. Mensen moeten tijdens hun activiteit wel in beweging blijven.
 • De zogenaamde “lockdown parties” die sommige mensen organiseren, zetten al onze inspanningen op het spel. Zij blijven een probleem met belangrijke gevolgen voor de gezondheid,  zoals blijkt uit de feiten. Die feestjes blijven uiteraard verboden.
 • Wat de scholen betreft en vooral hun werking tijdens de paasvakantie:
  • Ook tijdens de paasvakantie moet er opvang in de scholen mogelijk zijn;
  • Als dat echt onmogelijk blijkt, kan er een andere vorm van opvang worden georganiseerd, en dat volgens het silo-principe, d.w.z. onder de volgende voorwaarden:
  • De kinderen die tot nu samen opgevangen werden, moeten dat ook blijven, en niet gemengd worden met andere kinderen;
  • De kinderen worden bij voorkeur opgevangen door mensen met wie ze recent al in contact zijn geweest.


Op het niveau van het Brussels Gewest werd ter ondersteuning van deze maatregelen beslist om:

 • GAS-boetes in te voeren die opgelegd worden aan particulieren die de social distancing maatregelen niet naleven in de openbare ruimte. Er zal een systeem van onmiddellijke inning van de boetes worden ingevoerd samen met een harmonisatie op het niveau van de 19 gemeenten.
 • De parken en groene ruimten per gemeente in kaart te brengen zodat de burgemeesters hun burgers kunnen informeren over de beschikbaarheid van deze ruimten. In deze moeilijke fase van maatregelen die de verplaatsingen in de openbare ruimte beperken, moet iedereen immers kunnen genieten van een groene ruimte om wat frisse lucht te krijgen. Deze kaart zal geraadpleegd kunnen worden via de website van Leefmilieu Brussel.

Mocht er een vertraging vastgesteld worden in de exponentiële toename van de verspreiding van het virus, is het van essentieel belang de maatregelen waartoe beslist werd strikt te blijven volgen. De prioriteit blijft de gezondheid van de burgers.

De crisissituatie die we vandaag beleven, is ongekend en moeilijk, maar we moeten volhouden. We slaan er ons samen doorheen waarbij we niet alleen de maatregelen naleven, maar ook blijk geven van solidariteit, attent blijven voor de meest kwetsbaren onder ons en zorg dragen voor onszelf en de anderen. ” aldus nog Minister-President Rudi Vervoort.

De gezondheidsautoriteiten stemmen hun communicatie af op de evolutie van de toestand. Voor meer informatie en details omtrent de maatregelen kunt u terecht op de website van de FOD Volksgezondheid www.info-coronavirus.be of contact opnemen op het gratis telefoonnummer 0800/14 689. Het twitteraccount van de FOD Volksgezondheid vormt eveneens een goede informatiebron.

*Deze raad die voorgezeten wordt door de Minister-President van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is samengesteld uit de Hoge Ambtenaar, de Procureur des Konings van Brussel, de Bestuurlijk Directeur-coördinator, de Gerechtelijke Directeur en de Korpschefs van de zes lokale politiezones die op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gevestigd zijn. De samenstelling ervan wordt uitgebreid tot de burgemeesters van alle 19 gemeenten.

 

Overleg met de Gewestelijke Veiligheidsraad en uitvoering van de maatregelen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Noodnummers

In België zijn er twee belangrijke noodnummers:

Alle noodnummers

Follow us!