Drugs en verslavingenDrugs en verslavingen

Persbericht van de Minister President

27.02.2024

Brussels minister-president Rudi Vervoort heeft vandaag de Gewestelijke Veiligheidsraad* samengeroepen. Hij heeft er samen met Sophie Lavaux, algemeen directeur van safe.brussels en hoge ambtenaar van de Brusselse agglomeratie, een aantal gecoördineerde actievoorstellen toegelicht die bedoeld zijn om een antwoord te bieden op de huidige geweldsituatie. Die voorstellen moeten gepaard gaan met investeringen van de federale overheid, die bevoegd is voor de bestrijding van de zware criminaliteit.

De actievoorstellen zijn gebaseerd op de lessen die getrokken zijn uit het plan voor het Zuidstation, op de initiatieven die reeds genomen zijn in de gebieden waar de drugshandel welig tiert, met op de eerste plaats Peterbos, en op het werk dat safe.brussels nu al verricht, met onder meer de aanstelling van een coördinator voor het Noordstation.  

Dit zijn de belangrijkste lessen die uit de evaluatie van het plan voor het Zuidstation zijn getrokken: 

  • Doordat de politie veel meer aanwezig is in de buurt van het Zuidstation, kunnen de openbare diensten en de verenigingen er veilig hun werk doen;
  • Alle betrokken instanties moeten meedoen, gaande van welzijns- en gezondheidswerkers en de netheidsdiensten tot de politie en het parket, maar ook de dienst Vreemdelingenzaken;
  • Deze collectieve inzet is doeltreffend, maar kan alleen worden volgehouden als er voor álle betrokken instanties extra middelen komen;
  • Een daadkrachtig optreden binnen een afgebakende zone leidt ertoe dat de criminaliteit verschuift. Zo heeft de drugshandel (verkoop en gebruik) zich verplaatst naar de Hallepoort en andere locaties, die eerder al met deze verschijnselen te maken kregen, maar tegenwoordig in veel ergere mate.

Nu er steeds ernstigere feiten worden gepleegd en het actieterrein zich verder uitbreidt, staan we met de opgestarte coördinatie dus voor de uitdaging om een algemene aanpak voor het hele Brussels Gewest uit te stippelen, met aandacht voor reeds bekende "hot spots", zoals de Hallepoort, Ribaucourt, het Zuid- en het Noordstation, de vele metrostations waar zich problemen voordoen en de wijken waarvoor de openbare vastgoedmaatschappijen aan de alarmbel hebben getrokken, met op de eerste plaats Peterbos.

Eerst en vooral komt het erop aan te bepalen waar de coördinerende inspanningen zullen worden uitgerold. De politie baseert zich voor haar werk reeds op zogenaamde "hot spots". De lijst daarvan zal worden bijgewerkt. Op al die hot spots zullen acties worden ondernomen die steunen op drie pijlers, met name veiligheid, preventie en de wijkinrichting.

Daarnaast is er uiteraard ook nood aan acties die zijn afgestemd op de specifieke situatie op elke hot spot. Enkele voorbeelden van de manier waarop gezamenlijk zal worden opgetreden op basis van de drie pijlers:

1.    Veiligheid - Politietaak

Gemeenschappelijke normen uitwerken, ofwel bij besluit van de minister-president, ofwel in een gemeenschappelijk politiereglement en de politiezones sterker coördineren om de bestrijding van de drugshandel te operationaliseren.

2.    Preventie 

Sterker inzetten op lokale preventie om druggebruikers te begeleiden, plaatsen veiliger te maken.
Regelmatig acties op touw zetten waarvoor zowel de politie, straathoekwerkers als schoonmaakploegen worden ingezet om te zorgen voor een zichtbare aanwezigheid en gebruik te laten maken van de ruimte, met als doel de mensen die het moeilijk hebben en de wijkbewoners bij te staan.

3.    Het leven in de wijken

(Stelselmatig en snel) herstellingen doorvoeren, alle openbare verlichting aanvullen of anders richten, alle schade aan de openbare ruimte (voetpaden, wegen, zitbanken, enz.) op een hot spot herstellen.
Een beleid voeren dat gebaseerd is op het concept "Security by design" om in te werken op de fysieke kenmerken en de omgevingselementen van hot spots waar drugs gedeald worden. Het gaat dan meer bepaald om de infrastructuur en de stedelijke inrichting, het beheer van de groene ruimten, mobiliteit, verlichting en openbare netheid. 

Safe.brussels verzorgt de coördinatie met het oog op de operationalisering van de strategie. Het zal daarvoor samenwerken met de politie (de politiezones en de federale politie) en het parket, de burgemeesters, de bevoegde gewestelijke kabinetten en hun administraties, maar ook met de verenigingen in de welzijns- en gezondheidssector (die zich inzetten voor daklozen en verslaafden) en de federale administraties, zoals de dienst Vreemdelingenzaken en Fedasil. De Gewestelijke Veiligheidsraad zal opnieuw samenkomen om de gemeenschappelijke actiestrategie goed te keuren.

*Deze raad, die voorgezeten wordt door de minister-president van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, is samengesteld uit de Procureur des Konings van Brussel, de voorzitters van de politiecolleges, de bestuurlijk directeur-coördinator, de gerechtelijke directeur en de korpschefs van de zes lokale politiezones op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De samenstelling ervan wordt uitgebreid met de burgemeesters van alle 19 Brusselse gemeenten en de hoge ambtenaar.

Perscontacten:
Voor de Minister-President Rudi Vervoort: Zeynep Balci, 0498816514
Voor safe.brussels: Jolien Nackaerts, 0498178932

 

Persbericht van de Minister President

Verwante artikels

Aantasting van de menselijke integriteitAantasting van de menselijke integriteit

Lancering van de « David Yansenne-Prijs 2019 »

01.07.2019

Lees meer over Lancering van de « David Yansenne-Prijs 2019 »

Aantasting van de menselijke integriteitAantasting van de menselijke integriteit

Eerste jaarverslag Brussel Preventie & Veiligheid

21.11.2018

Lees meer over Eerste jaarverslag Brussel Preventie & Veiligheid

Aantasting van de menselijke integriteitAantasting van de menselijke integriteit

Katern 2 - Resultaten van de Gewestelijke Veiligheidsenquête 2018

29.10.2019

Lees meer over Katern 2 - Resultaten van de Gewestelijke Veiligheidsenquête 2018

Noodnummers

In België zijn er twee belangrijke noodnummers:

Alle noodnummers

Follow us!