Opleiding van de actoren van de veiligheids-, preventie- en hulpdienstketen en academische partnerschappen tot stand brengen

Brusafe

Criminaliteit en onveiligheid nemen voortdurend nieuwe vormen aan. Preventie- en veiligheidsprofessionals moeten dus opgeleid worden om de meest recente fenomenen, de realiteit op het terrein en de betrokken doelgroepen te begrijpen om gepast te kunnen optreden. 
Opleiding is dus essentieel voor de veiligheid en vormt een overkoepelende pijler in de gewestelijke strategie voor de ontwikkeling van een geïntegreerde en multidisciplinaire visie op openbare veiligheid. 

Daarom besloot de Brusselse Regering in 2016 om een Gewestelijke School voor Veiligheidsberoepen op te richten: Brusafe. De vier bestaande scholen van het gewest verenigen zich op één plaats, in Haren. Het gaat om de Gewestelijke en Intercommunale Politieschool (GIP), het Opleidingscentrum van de Brusselse Brandweer (OCBB), het Instituut voor Opleiding in de Dringende Medische Hulpverlening (IODMH) voor hulpverleners ambulanciers en tot slot de School voor openbaar bestuur (GSOB) waar gemeentelijke en gewestelijke veiligheids- en preventieambtenaren worden opgeleid. 

De missie van Brusafe? De studenten een aangepaste infrastructuur, opleidingsruimten en oefeningen met spitstechnologisch materiaal aanbieden. Brusafe werkt opleidingen en multidisciplinaire oefeningen uit om de professionals optimaal klaar te stomen voor een doeltreffende samenwerking op het terrein. Brusafe wil dus voorzien in gemeenschappelijke middelen voor de scholen. Bovendien wil ze via haar Oriënteringscentrum voor rekrutering de veiligheids-, preventie- en hulpverleningsberoepen aantrekkelijker maken en de aanwerving van buurtpersoneel in de Brusselse openbare diensten ondersteunen.

Als aanvulling op het specifieke opleidingsaanbod van de vier scholen van Brusafe werd een gewestelijk opleidingsplan opgesteld. Deze strategie past binnen de visie van het GVPP en Brusafe beantwoordt zo aan de behoeften van de sector. Bovendien streeft Brusafe naar een geïntegreerde en multidisciplinaire professionele cultuur, waarin alle actoren van de veiligheidsketen hun best practices delen. Tien gewestelijke aanbevelingen geïnspireerd op het GVPP bieden een blik op de houdingen en handelingen aanbevolen door het Gewest. 

GVPP 2021-2024

Als eengemaakt loket voor de opleiding en rekrutering van Brusselaars voor de preventie-, veiligheids- en hulpdienstberoepen, zorgt Brusafe voor het opstellen en uitrollen van het Gewestelijk Opleidingsplan (GOP). Zoals vastgelegd in de oprichtingsordonnantie wordt dit plan uitgewerkt op basis van de reële behoeften van de verschillende sectoren (politie, brandweer, dringende medische hulp, preventie) en door alle partnerscholen (o.a. door verplichte opleiding over seksuele geaardheid en genderidentiteit op te nemen). Deze werkwijze beoogt een zo groot mogelijke betrokkenheid van de actoren uit het werkveld en bijgevolg een optimale afstemming tussen de theorie en de realiteit op het werkveld. Sterke en gemotiveerde lesgevers aantrekken is nodig. 


In het kader van het GVPP 2021-2024 zal een innovatieve evaluatie- en kwaliteitsaanpak worden ontwikkeld en zullen de leermethoden worden gemoderniseerd door middel van een digitale leerstrategie. Hiermee wordt de nadruk gelegd op blended learning (face-to-face-/afstandsonderwijs), met als doel de digitale vaardigheden van cursisten en opleiders te verbeteren. 

Opleiding is niet alleen nodig wanneer mensen al zijn aangenomen. Het aantal Brusselse werknemers bij preventie-, veiligheids- en hulpdiensten is te laag. Een beter gender- en LGTBQIA+ evenwicht in nieuwe lichtingen is eveneens wenselijk. Daarom is promotie nodig zodat meer Brusselaars zich kandidaat stellen. Een goed uitgebouwde vooropleiding zal de slaagkansen in de selectieproeven van lokale, Brusselse, kandidaten verbeteren.

 
Een Brusselse agent moet, naast de basisopleiding, ook aanvullende opleidingen krijgen. De bevoegde instanties moeten hier specifieke aandacht aan besteden, met nadruk op lessen op maat van de grootstad: de diverse uitdagingen, de strijd tegen discriminatie en racisme, het verbod op etnisch profileren, incidenten in verband met het optreden van politieagenten tegen bepaalde bevolkingsgroepen, zelfkritiek, zoeken naar meer efficiëntie en collectieve en persoonlijke verbeteringen. 


Er kunnen ook samenwerkingen worden aangegaan met de academische wereld, onderzoeksinstellingen en het hoger onderwijs. Hiermee kunnen de competenties van de actoren versterkt worden door deel te nemen aan strategische denkoefeningen en kennis op het gebied van veiligheid en preventie te verspreiden en te delen. Tegelijkertijd wordt zo een brug geslaan tussen de academische wereld in brede zin en de openbare sector van veiligheid, preventie en hulpdiensten. Dankzij de transversale opdracht van BPV worden ontmoetingen tussen de verschillende actoren georganiseerd: via studiedagen, colloquia of workshops. Er zal ook worden gewerkt aan andere projecten, zoals een academische leerstoel en het invoeren van prijzen voor werkstukken van studenten. 
 

Verwezenlijkingen

Jaarverslag van het Observatorium

16.05.2024

Lees meer over Jaarverslag van het Observatorium

Internationale Vrouwendag: De stereotypen rond veiligheidsberoepen doorbreken

08.03.2024

Lees meer over Internationale Vrouwendag: De stereotypen rond veiligheidsberoepen doorbreken

Safe.brussels werkt mee aan het Europees PACTESUR II-project

14.11.2023

Lees meer over Safe.brussels werkt mee aan het Europees PACTESUR II-project

TECC multidisciplinaire opleiding

27.06.2023

Lees meer over TECC multidisciplinaire opleiding

Anticiperen om zich beter te beschermen: de rol van diefstalpreventieadviseur in de kijker 

04.11.2022

Lees meer over Anticiperen om zich beter te beschermen: de rol van diefstalpreventieadviseur in de kijker 

Crisisoefening op de Justitia-site

26.09.2022

Lees meer over Crisisoefening op de Justitia-site

Lancering Prijs David Yansenne 2022

19.07.2022

Lees meer over Lancering Prijs David Yansenne 2022

LGBTQIA+-foob geweld in Brussel: wijdverspreid maar zelden gesignaleerd

17.05.2022

Lees meer over LGBTQIA+-foob geweld in Brussel: wijdverspreid maar zelden gesignaleerd

LGBTQIA+-foob geweld in Brussel: wijdverspreid maar zelden gesignaleerd

17.05.2022

Lees meer over LGBTQIA+-foob geweld in Brussel: wijdverspreid maar zelden gesignaleerd

De Prijs David Yansenne 2021: Twee initiatieven rond de bestrijding van huiselijk en echtelijk geweld be...

26.01.2022

Lees meer over De Prijs David Yansenne 2021: Twee initiatieven rond de bestrijding van huiselijk en echtelijk geweld bekroond

Noodnummers

In België zijn er twee belangrijke noodnummers:

Alle noodnummers

Follow us!