Drugs en verslavingenDrugs en verslavingen

Persbericht: de Gewestelijke Veiligheidsraad keurt strategie goed om de drugshandel en de daarmee gepaard gaande gevolgen voor de veiligheid aan te pakken

12.03.2024

Brussels minister-president Rudi Vervoort heeft vandaag samen met Sophie Lavaux, algemeen directeur van safe.brussels en hoge ambtenaar van de Brusselse agglomeratie, de Gewestelijke Veiligheidsraad* laten bijeenkomen. De leden van de raad hebben groen licht gegeven voor de uitrol van een strategie “om de drugshandel en de daarmee gepaard gaande gevolgen voor de veiligheid te bestrijden”. 

Die strategie komt er op vraag van iedereen die op het terrein actief is. Het is de bedoeling om een gewestelijke aanpak uit te werken op basis van een nauwkeurig omlijnde beheersstructuur waar iedereen aan meewerkt. Een lokale taskforce (LTF) zal voor iedere prioritair aan te pakken zone die de Gewestelijke Veiligheidsraad heeft bepaald, een lokaal actieplan uitwerken en opvolgen. Dat plan moet het mogelijk maken om snel in te grijpen wanneer zich in de praktijk problemen voordoen en er geweld wordt gepleegd. Een Gewestelijke Integrale Veiligheidscel (GIVC) onder leiding van safe.brussels zal zorgen voor een vlotte informatiedoorstroming tussen de lokale taskforces. Dat moet de samenhang van de gewestelijke aanpak waarborgen en moet in de mate van het mogelijke verhinderen dat de problemen zich verschuiven, zoals we dat vroeger zagen. Er zal ook over de acties worden gerapporteerd aan de Gewestelijke Veiligheidsraad.


Op de Gewestelijke Veiligheidsraad van 27 februari jongstleden kreeg safe.brussels de opdracht om de uitwerking van een gewestelijke strategie te coördineren. Het gewestelijke veiligheids- en preventieorgaan heeft het nodige gedaan om de gemeenschappelijke strategie vorm te geven. Het heeft daarvoor samengewerkt met de politie (de politiezones en de federale politie) en het parket, de burgemeesters, de bevoegde gewestelijke kabinetten en hun administraties, maar ook met de verenigingen in de welzijns- en gezondheidssector (die zich inzetten voor daklozen en verslaafden) en de federale administraties, zoals de dienst Vreemdelingenzaken en Fedasil.  

De gewestelijke strategie is gebaseerd op de lessen die getrokken zijn uit het plan voor het Zuidstation en op de initiatieven in gebieden waar de drugshandel welig tiert, met op de eerste plaats Peterbos. 

Om te beginnen zijn de prioritair aan te pakken zones (“hotspots”) bepaald. Die zullen door de betrokken burgemeesters worden goedgekeurd. Het gaat om tien tot vijftien zones.

In die zones zullen acties worden ondernomen die steunen op drie pijlers, met name veiligheid, preventie en het buurtleven.

Om het werk van de politie te ondersteunen, zullen er politiebesluiten worden uitgevaardigd. De minister-president kan dergelijke besluiten nemen om algemene maatregelen voor alle hotspots in te voeren (bijvoorbeeld een tijdelijk verbod op de verkoop van bepaalde producten, zoals lachgas en alcohol). Daarnaast kunnen ook de burgemeesters specifieke maatregelen voor een hotspot vastleggen in een besluit (bijvoorbeeld een plaatsverbod, systematische identiteitscontroles).

De snelle reactiestrategie zal steunen op de volgende beheersstructuur die door de Gewestelijke Veiligheidsraad is goedgekeurd:

-de oprichting van een Gewestelijke Integrale Veiligheidscel (GIVC) 
De GIVC wordt gecoördineerd door de algemeen directeur van safe.brussels. De cel moet toezien op de uitvoering en de naleving van de gewestelijke strategie door de hieronder vermelde lokale taskforces en het overleg met de bestaande structuren faciliteren. 

- en van lokale taskforces (LTF):
Op basis van de identificatie en de analyse van gevoelige plaatsen en de daarmee samenhangende fenomenen richt de burgemeester voor elke vastgestelde hotspot een lokale taskforce op.

De LTF's krijgen als opdracht een gericht actieplan op te stellen dat aansluit bij de uitgestippelde gewestelijke strategie. Het actieplan moet drie onderdelen bevatten die elkaar aanvullen en onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn: veiligheid, preventie en buurtleven. Elke lokale taskforce bestaat uit overheden, diensten en partners die op plaatselijk en gewestelijk niveau betrokken zijn bij deze drie aspecten.

Hierbij moet in gedachten worden gehouden dat de uitvoering van de gewestelijke strategie afhankelijk is van de medewerking van alle betrokken partijen (federale, gewestelijke en plaatselijke overheid), die elk verantwoordelijk en onafhankelijk blijven binnen hun eigen bevoegdhedenpakket. De strategie berust in wezen op hun medewerking en individueel engagement.

*Deze raad, die voorgezeten wordt door de minister-president van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, is samengesteld uit de Procureur des Konings van Brussel, de voorzitters van de politiecolleges, de bestuurlijk directeur-coördinator, de gerechtelijke directeur en de korpschefs van de zes lokale politiezones op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De samenstelling ervan wordt uitgebreid met de burgemeesters van alle 19 Brusselse gemeenten en de hoge ambtenaar.

Contactpersonen voor de pers: 
Voor de minister-president Rudi Vervoort, Zeynep Balci 0498/816.514
Voor safe.brussels: Jolien Nackaerts, 0498/178.932


 

Persbericht: de Gewestelijke Veiligheidsraad keurt strategie goed om de drugshandel en de daarmee gepaard gaande gevolgen voor de veiligheid aan te pakken

Verwante artikels

Aantasting van de menselijke integriteitAantasting van de menselijke integriteit

Winnaar van de David Yansenne-prijs 2019: het project School Contact Point

01.12.2019

Lees meer over Winnaar van de David Yansenne-prijs 2019: het project School Contact Point

Aantasting van de menselijke integriteitAantasting van de menselijke integriteit

Eerste jaarverslag Brussel Preventie & Veiligheid

21.11.2018

Lees meer over Eerste jaarverslag Brussel Preventie & Veiligheid

Drugs en verslavingenDrugs en verslavingen

SOLIDIFY Reinforcing Harm Reduction Strategies at the Local Level – the Role of Supervised Drug Consumption Facilities

24.06.2020

Lees meer over SOLIDIFY Reinforcing Harm Reduction Strategies at the Local Level – the Role of Supervised Drug Consumption Facilities

Noodnummers

In België zijn er twee belangrijke noodnummers:

Alle noodnummers

Follow us!